Skip to main content
Thomas Feraco smiles for a headshot photo.