Skip to main content
Megan Varney smiles next to Gompei the Goat.